AK Legal

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na tę sumę składają się między innymi pieniądze z tzw. Polityki Spójności - ok. 82,5 mld euro. Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety Strategii Europa 2020 :

1. Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

2. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów; bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

 

Największe środki finansowe w ramach województwa mazowieckiego zostaną przeznaczone na 3 główne cele, zwane osiami.

 

Oś Priorytetowa IV - 324 359 153 mln EUR ( Fundusz EFRR)

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Priorytety Inwestycyjne:

 

• Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

• Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

• Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

 

Oś Priorytetowa V - 91 442 566 mln EUR (Fundusz EFRR)

Gospodarka przyjazna środowisku

Priorytety Inwestycyjne:

 

• Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

• Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

• Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

• Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

 

Oś Priorytetowa VI - 116 411 947 mln EUR ( Fundusz EFRR)

Jakość życia

Priorytety Inwestycyjne:

 

• Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych

• Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

 

Perspektywa 2014 - 2020 jest prawdopodobnie ostatnią, w której będzie można otrzymać dotacje bezzwrotne. W kolejnych perspektywach Unia Europejska stawiać będzie na długoterminowe i nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw. Do wykorzystania obecnie są ogromne środki finansowe. Biuro rachunkowe e-Bros współpracuje z doświadczonym zespołem, który specjalizuje się w doradztwie przy pisaniu wniosków oraz ich wdrażaniu, następnie ich rozliczaniem zajmujemy się my.

 

Rozliczenie dotacji ze środków Unii Europejskiej to proces wymagający sporej pracy organizacyjnej. Już na początku, tuz przed pospisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE beneficjent (przedsiębiorca) powinien zadbać o stosowny podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiadającymi za poprawne rozliczenie wniosku. Najlepszym modelem współpracy jest model oparty na tym, iż osoba rozliczająca projekt jednocześnie zajmuje się księgowością firmy i ma bezpośredni kontakt z kierownikiem lub menadżerem projektu. Taki model współpracy zapewnia poprawność rozliczenia sprawozdania okresowego projektu - za sprawy księgowo finansowe odpowiada biuro rachunkowe, za sprawy formalno merytoryczne kierownik projektu. Dla każdego klienta decydującego się na współpracę z nami w tym zakresie przygotowujemy specjalny mini poradnik uwzględniający specyfikę tego typu rozliczeń.