AK Legal

Rozliczanie opłat Środowiskowych

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza, wprowadza jako pierwsza do obrotu nowe opakowania, czy odprowadza do ziemi np. ścieki.

 

W praktyce wystarczy więc, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe lub piec gazowy, aby podlegać obowiązkowi obliczania wysokości należnej opłaty.

 

Obowiązki związane z opłatą środowiskową

 

Opłatę środowiskową uiszcza się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku samochodów opłaty należy dokonać we właściwym urzędzie ze względu na miejsce rejestracji firmy. Zdarza się, że opłaty środowiskowej nie trzeba uiszczać. Tak jest wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza 400 zł za pół roku. Jednak nawet, gdy wysokość opłaty jest niższa, w dalszym ciągu pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województw i właściwemu inspektorowi ochrony środowiska. Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Każda firma, która ubiega się o dotację ze środków unijnych MUSI złożyć sprawozdanie środowiskowe za ostatnie 5 lat wstecz oraz opłacić ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Biuro rachunkowe e-Bros oferuje:

 

1) naliczanie obowiązkowej opłaty środowiskowej;

2) przygotowanie obowiązkowego sprawozdania środowiskowego, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazać raz w roku, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego roku.