AK Legal

Mały podatnik przywileje podatkowe

Mały podatnik może korzystać z wielu przywilejów na gruncie przepisów podatkowych. Poniżej omówimy te najważniejsze

 

Mały podatnik w świetle ustawy o PIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro Należy pamiętać, że przeliczenie kwot wyrażonych w euro dokonywane jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

 

VAT raz na kwartał zamiast co miesiąc

 

Przywilejem dla małych podatników w rozliczeniach podatkowych jest możliwość dokonywania rozliczeń kwartalnych - za pośrednictwem deklaracji VAT - 7K, najpóźniej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Rozliczenie podatku VAT następuje na takich samych zasadach jak przy miesięcznym rozliczaniu podatku z tą tylko różnicą, że deklaracja i płatność podatku dokonywane jest raz na kwartał.

 

Jednorazowa amortyzacja w kosztach

 

Kolejnym przywilejem przysługującym małym podatnikom jest możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji dopuszczana przez prawo podatkowe, a jedynie limit wartości początkowej środka trwałego jaką mogą podatnicy uznać za koszt uzyskania przychodu w jednym roku w formie odpisów amortyzacyjnych. Obecnie limit odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 tys. euro. Warto podkreślić, że do ustalonego limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł. Amortyzację tą można zastosować w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy jednak pamiętać, że wyjątek stanowią tu samochody osobowe, których to podatnik nie może amortyzować tym sposobem.

 

Podatek dochodowy płatny raz na kwartał

 

Ponadto małemu podatnikowi przysługuje prawo wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Generalnie stanowią one różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu, który podatnik osiągnął od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych za poprzednie kwartały. Termin przypadający na kolejne wpłaty to 20 dzień każdego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy dana zaliczka. Poczowszy od roku 2012 zaliczka za ostatni kwartał musi zostać uregulowana do 20 stycznia roku następnego. Zaliczki kwartalne są sposobem na optymalizowanie podatku ponieważ bazują na odroczonym terminie płatności.

źródło: eGospodarka.pl