AK Legal

Samochód firmowy wycofanie z firmy

Czynność polegająca na wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej podatnika na jego potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu z tej działalności podlegającego opodatkowaniu. Dalsza odsprzedaż takiego składnika majątku po wycofaniu z firmy spowoduje jednak co do zasady powstanie przychodu z prowadzonej firmy. Inaczej jest w przypadku darowizny pojazdu.

 

Rozpatrzmy następującą sytuację:

 

W kwietniu 2011 r. przedsiębiorca (prowadzący na potrzeby podatku dochodowego księgę podatkową) wycofał z prowadzonej firmy całkowicie zamortyzowany środek trwały w postaci samochodu osobowego i przekazał go na własne potrzeby. Samochód ten docelowo ma stać się własnością jego syna, który będzie go wykorzystywał do celów prywatnych (przede wszystkim dojazdy do pracy i szkoły). Jakie skutki w podatku dochodowym będzie miała sprzedaż tego pojazdu synowi, a jakie przekazanie w formie darowizny?

 

Przede wszystkim należy wskazać, że wycofanie środka trwałego z firmy na potrzeby osobiste podatnika, jako że nie mamy tutaj do czynienia ze zbyciem, nie powoduje powstania przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W takim przypadku jedyne czego musi dopełnić podatnik, to dokonać stosownej adnotacji o przekazaniu samochodu na cele prywatne w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie oświadczenia. Jeżeli samochód ten został już całkowicie zamortyzowany to innych czynności podatnik dopełniać nie musi. Gdyby jednak ten składnik majątku nie był jeszcze w pełni zamortyzowany, przedsiębiorca musiałby także zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych (ostatni miałby miejsce w miesiącu, w którym samochód został wycofany z firmy).

 

Wycofasz samochód firmowy to musisz poczekać z jego sprzedażą

 

Na wysokość przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może mieć jednak wpływ to, co się dalej z tym pojazdem będzie działo. W przypadku jego odpłatnego zbycia (sprzedaży) przepisy mówią, że u podatnika powstanie przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku firmy został wycofany z tej działalności i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie okres 6 lat. Co za tym idzie, aby pojazd ten sprzedać bez konsekwencji w podatku dochodowym, nasz przedsiębiorca musiałby odczekać z tą czynnością 6 lat licząc od maja 2011 r.

 

Darowizna lepsza podatkowo

 

Inaczej jest w przypadku darowizny takiego pojazdu - ta ma bowiem charakter nieodpłatny. Czynność taka nie wywoła u darczyńcy (naszego przedsiębiorcy) żadnych skutków podatkowych w podatku dochodowym, nie powstanie bowiem tutaj przychód, który mógłby być opodatkowany. Przychód taki, a co za tym idzie i podatek nie wystąpi także po stronie obdarowanego (syna).

 

Co istotne, jeżeli syn chciałby samochód ten sprzedać, musi odczekać jedynie sześć miesięcy od jego nabycia, aby nie powstał po jego stronie przychód z tego tytułu podlegający opodatkowaniu. Syn bedzie musiał odczekać jedynie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu (zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej) aby móc sprzedać samochód korzystająć ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

źródło: eGospodarka.pl